Program operacyjny

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Skierowany jest do przedsiębiorców, zamierzających realizować innowacyjne projekty związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub też z wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 

Do jego głównych celów należą:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 •  wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 •  zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 •  zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

Jedną z osi priorytetowych programu jest działanie 8.-społeczeczeństwo informacyjne, wspierające zwiększanie innowacyjności gospodarki. W jego ramach funkcjonuje działanie 2- wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. Organem nadzorującym program jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a instytucjami pośredniczącymi w jego realizacji są Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pro-Development Sp. z.o.o realizuje w ramach działania 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka projekt „ Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki”.

Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-14-525/13-00
Wartość projektu: 3 481 942,52
Dofinansowanie: 2 303 733,26

Jego celem jest opracowanie i implementacja Specjalnie zaprojektowany system będzie opierał się na platformie oraz czterech modułach do automatyzacji procesów B2B.

Automatyzacji będą podlegały następujące obszary:

 1. Tworzenie i monitorowanie harmonogramów
 2. Budżetowanie
 3. Aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex
 4. Podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, w tym umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach ich przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu
 5. Ewidencjonowanie i generowanie faktur
 6. Spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji w trakcie wideokonferencji
 7. Kosztorysowanie projektów
 8. Wizualizowanie projektowanych budynków w 3D
 9. Prowadzenie e-dziennika budowy
 10. Zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne
 11. Raportowanie
 12. Bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalem komercyjnym, jakim wnioskodawca będzie zarządzał

Projekt podzielony jest na 4 etapy realizowane od 01.10.2013  do 30.09.2015

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu w Pro-Development Sp. z o.o jest:

Katarzyna Spyrka

E-mail: katarzyna.spyrka@prodevelopment.pl

Tel: 22 435 81 28